Canvis al Pla General de Comptabilitat

L’any 2017 comença amb canvis al Pla General de Comptabilitat i al Pla General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses. En resum, els canvis són els següents:

– Eliminació de l’obligació d’elaborar l’estat de canvis al patrimoni net.

– Reducció de la informació que cal incloure a la memòria de les àrees d’activitat de l’empresa, aplicació del resultat, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.

– S’amplia l’àmbit d’aplicació del Pla General Comptable de les Petites i Mitjanes Empreses.

– Es modifiquen les normes d’adaptació del Pla General Comptable a les entitats sens ànim de lucre.

– S’introdueix un canvi en les Normes per a la formulació dels Comptes Anuals Consolidats (NFCAC) sobre l’exclusió i dispensa de consolidar  i la nova regulació dels fons de comerç.

– Es modifica el Reglament que desenvolupa la Llei d’Auditoria de Comptes.

– Canvis al tractament comptable dels títols de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, S.A.

Com sempre, a Poch i Ruana, us ajudarem a tancar els comptes i us donarem un cop de mà per interpretar el Pla General de Comptabilitat.

pgc