He de fer la declaració de l’IRPF?

Ben aviat començarà la campanya anual de l’Impost de la Renda sobre Persones Físiques (IRPF) o al comunament anomenada declaració de la renda. A Poch i Ruana estem revisant i estudiant les novetats d’enguany per posar-nos al teu servei des de les nostres oficines d’Igualada, Barcelona i Piera.

És obligatori fer la declaració de la renda en els següents supòsits:

- Rendiments del treball personal superiors a 22.000 euros anuals:

– Si són d’un sol pagador

– Si hi ha diversos pagadors, però la suma del segon i posteriors per ordre de quantitat no superen la quantitat de 1.500 euros en conjunt.

– Quan els únics rendiments del treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social, plans de pensions,  etc.)

 

- Hi ha un segon topall de 12.000 euros en els següents supòsits:  

– Quan els rendiments del treball procedeixen de més d’un pagador i la suma de les quantitats del segon i restants per odre de quantitat superin els 1.500 euros anuals.

– Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

– Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a aplicar retenció.

– Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 

Tampoc hauran de presentar la declaració de la renda aquelles persones que no superin rendiment íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que en conjunt no superin els 1.000 euros o els que hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors als 500 euros.

Tot i així, des de Poch i Ruana us recomanem que analitzeu la vostra situació i que presenteu la declaració si teniu dret a devolució.

 

IRPF Poch i Ruana