Siguem pràctics: El salari net no és el que surt de la rentadora

Sovint quan toca negociar un primer sou apareix dubtes: el negocio en net o en brut? Si a l’entrevista em parlen de sou brut, com calculo el sou net? En general, quan es parla de retribucions, es considera que són brutes o netes?

La resposta a totes aquestes preguntes és cal parlar sempre de sous bruts. El sou brut és el que hi consta cada mes a la nostra nòmina abans de restar-hi o deduir-hi els impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social. Normalment, però, quan es negocia un sou es fa amb imports anuals on s’han de tenir en compte les dotze mensualitats i les pagues extraordinàries (ja es satisfacin prorratejades o com a pagament addicional a les mensualitats).

Per poder comptar quin és el sou net cal deduir-hi la retenció d’IRPF que depèn de la situació personal de cada treballador i de la tipologia de contracte. Pel que fa la retenció d’IRPF si se n’aplica una de menor o una de major, a l’hora de fer la declaració anual de la Renda, es “passen comptes amb hisenda”. El treballador també pot demanar, si ho considera oportú, una retenció més elevada sempre que estigui per sobre del mínim que li pertoca.

D’altra banda també cal deduir les cotitzacions a la Seguretat Social que es divideixen entre les contingències comunes i que són del 4,7% del salari en tots els casos i les de formació professional i atur que varien en funció del tipus de contracte (entre un 1,65% per contracte indefinit i un 1,7% per contracte temporal).

A més de les deduccions legals o bàsiques també n’hi ha d’altres que, addicionalment, pot aplicar l’empresa. Per exemple, un pla de pensions de l’empresa.

Tot plegat ens dóna com a resultat el salari net que és el que l’empresa normalment ens ingressa al nostre compte corrent a final de mes.

Salari net i salari brut